20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 182/B (7):

Ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban közli az igazgatóval és az érintett bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye képviselőjével.

Ha élni kíván a változtatás jogával, kérem a Beiratkozás dokumentumai 7. Mellékletét kitöltve az intézménybe a megadott határidőig eljuttatni szíveskedjen.