Nyitvatartás: 7-18 óráig

Elérhetőség: 1162 Budapest, Szent Imre utca 115.
Telefon: 06-1-406-1526
E-mail: fejl.iskola@gmail.com

Tagintézmény vezető: Holló Judit

Tagintézményünkbe csak a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleménye alapján történik a felvétel.
Általános iskolai oktatás folyik 1-4. évfolyamig logopédiai osztályokban, iskolaotthonos keretek között. Tanulóink az alsó tagozatos követelményeket – elnyújtott első osztállyal – kiegészítve öt év alatt teljesítik.
A tanítás és a kiscsoportos fejlesztések során módszereink megválasztásakor figyelembe vesszük a beszéd-, olvasás- és írászavar fajtáját, súlyosságát.
A differenciált tanórai fejlesztés mellett intenzív- logopédiai szakellátást, speciális, kiscsoportos fejlesztést biztosítunk a tanulók egyéni szükségleteinek megfelelően. Célunk, hogy alkalmassá tegyük a gyerekeket, hogy felső tagozatban a többségi általános iskolában tanulhassanak tovább.
Nagy gondot fordítunk a beszédhibák javításán, a beszédmegértés és beszédészlelés fejlesztésen kívül a nyelvi, kommunikációs zavarok korrekciójára, a diszlexia, a diszgráfia, a diszkalkulia megelőzésére, reedukációjára.
Tanulóink részt vehetnek az örömteli fejlesztő mozgást biztosító kangoo foglalkozásokon is, mely játékos formában eredményesen fejleszti a koordinációs- és ritmuskészséget, a szerialitást, memóriát, figyelmet, térbeli tájékozódást, irányfelismerést.
A 4. osztálytól angol nyelvet tanítunk. A 3. évfolyamon tanuló diákjaink a napközis foglalkozás Az iskola Rákosszentmihályon nyugodt, csendes, családi házakkal körülölelt helyen fekszik keretében verses, zenés angol előkészítő foglalkozáson vehetnek részt. Nagy figyelmet fordítunk az erkölcsi, a zenei és közösségi nevelésre is.
Az iskolánkban töltött éveket követően – eredményes felzárkózásuk után – tanulóink megfelelően beilleszkednek a körzetes általános iskolákba.
Tagintézményünkben a kis létszámú osztályokban való felzárkóztatás a leghatékonyabb módon – a közel húsz éves tapasztalat alapján – egész napos tevékenységeken, a játékos cselekvéseken keresztül valósul meg.
Egyéni képességeket figyelembe vevő differenciált foglalkozások során a személyiségfejlesztés mellett a beszéd- és mozgásfejlesztésre, a térbeli, a síkbeli, az időbeli tájékozódás biztos elsajátítására, az emlékezet, a figyelem fejlesztésére, a szókincs bővítésére különös figyelmet fordítunk.
Iskolánkban szakvizsgázott tanítók, konduktor és fejlesztőpedagógusok, logopédusok végzik az oktatást, képzést.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]